کوه صفه
عکس اول کوه صفه عکس دوم کوه صفه

کوه صفه نام کوهی است از سلسله جبال زاگرس در منتهاالیه جنوب جغرافیایی اصفهان که از شمال به جاده کمربندی ، از غرب به کوه‌های تخت رستم و دره خان ، از شرق به شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی و از جنوب به اراضی باز و خط آهن محدود می‌گردد .

طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی