مسجد وکیل
عکس اول مسجد وکیل عکس دوم مسجد وکیل

مسجد وکيل که به نام مسجد «سلطانی وكيل» نيز معروف است ، از شاهكارها و آثار پرارزش دوره زنديه به شمار می رود که علاوه بر بزرگی ، از ارزش و اهميت تاريخی نيز برخوردار است . ساخت اين مسجد كه هم اكنون محل برگزاری نماز جمعه شهر شيراز می باشد در سال 1152 هجری شمسی به پايان رسيده است . اين مسجد دارای كاشی كاری های زيبا و منبر يکپارچه مرمرين است . صحن مسجد ، با مساحتی برابر با 3600 متر مربع با تخته سنگ های بزرگ فرش شده است و شبستان آن 2700 متر مربع وسعت دارد .
ستون های سنگی بلند و يكپارچه 48 گانه اين مسجد با سقف ضربی ، از شاهكارهای حجاری دوره زنديه به شمار می رود . كاشی كاری های بالای ستون ها ، طاق ها و پيشانی اتاق ها با نقش و نگارهای رنگارنگ و زيبا تزيين شده اند . عمده اين كاشی كاری ها ، بر اثر زلزله از بين رفته و برخی از آن ها در زمان فتحعلی شاه قاجار بازسازی شده است . پاره ای از كاشی كاری های طاق ها را نيز اداره حفاظت آثار باستانی مرمت كرده است .

طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی