پل شهرستان
عکس اول پل شهرستان عکس دوم پل شهرستان

اين پل که قديميترين پل ساخته شده بر روی رودخانه زاينده رود است و از لحاظ ساخت و بنا خصوصيات ويژه قابل توجهی دارد ، در شرق اصفهان واقع شده است . اعتقاد بر اين است که اين پل ريشه و پايه هخامنشی و ساسانی دارد اما قسمتهای فوقانی آن از آثار ديلميان و سلجوقيان است . در زمانهای قديم اين پل گی و بعد از اسلام جی نام داشته است و هم اکنون نام جی به ناحيه وسيعی در مجاورت اين پل اطلاق می شود . از لحاظ قدمت ، پلهای دزفول و شوشتر که تاريخ احداث آنها عصر ساسانيان است با اين پل برابری می کند .

طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی