منارجنبان
عکس اول منارجنبان عکس دوم منارجنبان

منارجنبان يكي از بناهاي تاريخي شهر اصفهان است كه در هفت كيلومتري غرب اصفهان واقع گرديده است . اين بنا مركب از صحن ، ايوان و دو مناره مي باشد . مقبره عمو عبدالله بن محمد ، از زهاد و صلحاي قرن هشتم هجري مقارن با دوره ايلخان مغول مي باشد . اين بنا از نظر معماري داراي ارزشهاي خاص مي باشد . يكي از نكات جالب توجه اين بنا مناره هاي آن است ، كه قابليت ارتعاش بسيار محسوسي دارد و بطوريكه با حركت دادن يكي از آنها ديگري نيز به حركت درآمده به تمامي ساختمان منتقل مي گردد . ارتفاع ايوان اين بنا از سطح زمين 10 متر و ارتفاع هر يك از دو مناره 17/5 متر است . گرچه حركت مناره هاي اين بنا جالب و اعجاب انگيز است ولي آنچه مسلم است اين بنا براي چنين مقصودي ساخته نشده و حركت دادن بيش از حد آن باعث تخريب اين اثر ارزشمند خواهد گرديد .

طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی