مسجد شيخ لطف الله
عکس اول مسجد شيخ لطف الله عکس دوم مسجد شيخ لطف الله

اين مسجد بی نظير ، شاهکار ديگری از هنر معماری و کاشيکاری قرن يازدهم هجری قمری است که به فرمان شاه عباس اول در مدت ١٨ سال و توسط استاد محمد رضا اصفهانی ساخته شده است . ساخت سر در معرق آن ساختمان و تزيينات آن به اتمام رسيده است . اين مسجد در ضلع شرقی ميدان نقش جهان و مقابل عمارت عالی قاپو قرار دارد . داخل و خارج گنبد اين مسجد ، کاشيکاری معرق و کتيبه های عالی به خط عليرضا تبريزی عباسی و باقر بنا و جود دارد که از زيبايي و ظرافت کم نظيری برخوردار است . همچنين ازاره های داخل مسجد با کاشی هفت رنگ مزين شده اند که يکی از بهترين نمونه های اين نوع کاشی در آثار باستانی اصفهان می باشد .

طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی