آتشكده زرتشتيان یزد
عکس اول آتشكده زرتشتيان یزد عکس دوم آتشكده زرتشتيان یزد

اين عمارت به همت زرتشتيان يزد و پارسيان هند در سال 1313 خورشيدي تحت نظارت و سرپرستي آقاي ارباب جمشيد امانت بنا شد . در مورد قدمت تاريخي آتش اين آتشكده گويند كه نزديك 1515 سال پيش اين آتش از آتشكده ناهيد پارس به روستاي هفتادر (نزديک عقدا) منتقل شد و از آنجا به ترك آباد در اردكان نقل مكان كرد و پس از سي سال نگهداري در غار اشكفت يزدان آن را در سال 1325 خورشيدي به شهر يزد آوردند و در خانه دستور بزرگ شهر ، در محله دستوران جاي داده شد و از آنجا به گهنبار خانه و محل كنوني اين آتشكده انتقال يافت .

طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی